РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЗАХИСТ ТА ОЦІНКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Поточний контроль виконання курсової роботи здійснює керівник, який зобов’язаний: скласти графік виконання курсової роботи; прово­дити консультації та контролювати якість виконання роботи студен­том; ставити питання перед кафедрою про дотримання ним кален­дарного графіка.

Керівник несе відповідальність за: дотримання термінів виконання та захисту роботи; якісний рівень курсової роботи, виконаної окремим студентом.

Студент несе відповідальність за: достовірність і порядок викорис­тання фактичного та статистичного матеріалу, викладеного в курсовій роботі; обґрунтованість висновків і положень; дотримання вимог методичних рекомендацій щодо виконання, якісний рівень курсової роботи; дотримання термінів виконання та захисту курсової роботи.

Виконану у строк курсову роботу студент подає на РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЗАХИСТ ТА ОЦІНКА КУРСОВОЇ РОБОТИ рецензування не пізніше, ніж за три тижні до початку залікового тижня. Під час написання курсової роботи студент повинен пам’ятати, що робота оцінюється не лише за її зміст, якість викладеного матеріалу, але і за якість оформлення.

Керівник перевіряє роботу, про що на полях робить відмітку, а також виявляє помилки, неточності. Після перевірки він пише рецензію, у якій дає загальну оцінку з визначенням актуальності теми, її місця в дисципліни, відзначає позитивні сторони роботи, а також недоліки, вказує шляхи їх виправлення.

Робота, що отримала негативну рецензію, повертається студенту на доопрацювання. З урахуванням критичних зауважень рецензента курсова робота подається на повторну перевірку з обов РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЗАХИСТ ТА ОЦІНКА КУРСОВОЇ РОБОТИ’язковим представленням рецензії до першого варіанту роботи.

До захисту допускається курсова робота, яка отримала позитивну рецензію, про що робиться запис на титульному аркуші. Захист проходить на засіданні комісії, яку призначає завідувач кафедри. Він відбувається не пізніше останнього дня перед початком залікового тижня. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, викласти свою точку зору з проблеми, яка вивчається, а також відпо­вісти на запитання членів комісії.

За результатами захисту студенту виставляється оцінка «відмінно», «добре», «задовільно», яка записується в екзаменаційну відомість та до індивідуального навчального плану студента.

Оцінку «відмінно»отримують роботи, у яких повно та всебічно розкрито теоретичний зміст роботи, проведено РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЗАХИСТ ТА ОЦІНКА КУРСОВОЇ РОБОТИ глибокий аналіз фак­тичного матеріалу, творчо досліджена тема, глибоко розкриті еконо­мічні проблеми, цифрові дані підтверджені розрахунками, які наведені в додатках. На захисті студент вільно володіє цими матеріалами, уміє викласти суть проблеми та підтвердити рівень знань, вміння вести наукові дослідження.

Оцінку «добре» отримують роботи, виконані на достатньо високому теоретичному рівні; тема висвітлена повно та всебічно; під час захисту студент дає конкретні відповіді на питання членів комісії із захисту.

Оцінку «задовільно» заслуговує курсова робота, виконана на достатньому теоретичному рівні; тема дослідження висвітлена; вис­новки в цілому правильні, але не достатньо аргументовані; відповіді на захисті є неповними або РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЗАХИСТ ТА ОЦІНКА КУРСОВОЇ РОБОТИ студент не дав відповіді на всі запитання членів комісії.Оцінку «незадовільно»отримують роботи, що не відповідають вищенаведеним вимогам.

Якщо робота не подана і незахищена своєчасно без поважних при­чин, то в екзаменаційній відомості студент отримує оцінку «неза­довільно».

Студент, який не має в індивідуальному навчальному плані та екзаменаційній відомості оцінки за курсову роботу, не допус­кається до здачі екзамену з дисципліни «Фінансовий аналіз».

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Загальна кількість балів, отриманих студентом під час написання та захисту курсової роботи (дод. И) переводиться у традиційну оцінку за 4-баловою шкалою РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЗАХИСТ ТА ОЦІНКА КУРСОВОЇ РОБОТИ й в оцінку за системою ЕСТS:


documentauncayr.html
documentaunciiz.html
documentauncpth.html
documentauncxdp.html
documentaundenx.html
Документ РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЗАХИСТ ТА ОЦІНКА КУРСОВОЇ РОБОТИ